ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Revision 1.0

 

Indholdsfortegnelse

 1. ANVENDELSE
 2. INDGÅELSE
 3. FULDMAGT
 4. PRISER
 5. LEVERINGSBETINGELSER
 6. BETALINGSBETINGELSER
 7. GARANTI/ANSVAR
 8. FORCE MAJEURE
 9. MANGLER MV.
 10. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR
 11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
 12. UNDERLEVERANDØRER
 13. ÆNDRINGER
 14. PRODUKTINFORMATION
 15. LOVVALG OG VOLDGIFT


 

1.              ANVENDELSE

1.1                 Enhver leverance fra ELECTABLE A/S sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden, medmindre andet fremgår af den af ELECTABLE A/S fremsendte ordrebekræftelse.

 

2.              INDGÅELSE

2.1                 ELECTABLE A/S bliver tidligst forpligtet ved de af ELECTABLE A/S afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når ELECTABLE A/S har afsendt sin ordrebekræftelse. ELECTABLE A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab at tilbagekalde de af ELECTABLE A/S fremsendte erklæringer.

 

2.2                 Såfremt Kunden anser den af ELECTABLE A/S afgivne ordrebekræftelse for at afvige fra Kundens ordre og dermed indebære en ændring, som Kunden ikke ønsker at acceptere, påhviler det Kunden at meddele ELECTABLE A/S, at Kunden ikke ønsker at acceptere disse ændringer. Kunden skal i så fald give ELECTABLE A/S meddelelse herom inden 3 dage, idet Kunden i modsat fald vil være bundet af den af ELECTABLE A/S afgivne ordrebekræftelse, som vil blive lagt til grund ved vurdering af aftalens korrekte opfyldelse.

 

3.              FULDMAGT

3.1                 Ingen selvstændig person eller selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte ELECTABLE A/S uden skriftlig aftale herom.

 

4.              PRISER

4.1                 Medmindre andet er aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms, told, fragt, levering og offentlige gebyrer.

 

4.2                 ELECTABLE A/S forbeholder sig retten til at foretage en regulering af priserne, i det omfang ELECTABLE A/S kan dokumentere en stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger.

 

4.3                 ELECTABLE A/S forbeholder sig endvidere retten til at kræve ekstra betaling for ekstra arbejde som følge af, at Kunden rekvirerer rettelser og ændringer i det reparationsarbejde, som ELECTABLE A/S udfører, efter at arbejdet er påbegyndt af ELECTABLE A/S, eller som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig proces grundet Kundens øvrige forhold.

 

4.4                 Ligeledes er prisen baseret på de ved Kundens ordreafgivelse gældende valutakurser. ELECTABLE A/S forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

 

5.              LEVERINGSBETINGELSER

5.1                 Levering finder sted på det med Kunden aftalte sted og tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes eventuelle underleverandørers forhold, force majeure begivenheder, som parterne ikke er herre over, og afvigelser fra en eventuelt aftalt leveranceplan. Er leveringstid og/eller -sted ikke aftalt, finder levering sted på et af ELECTABLE A/S fastsat tidspunkt og sted.

 

5.2                 I tilfælde af forsinket levering er ELECTABLE A/S forpligtet til at advisere Kunden herom.  En forsinkelse på mere end 2 dage giver Kunden ret til en bod på 1% af overslagsprisen pr. fuld uge, forsinkelsen har varet, dog maksimalt 20% af kontraktbeløbet. Herudover har Kunden ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen, herunder mulighed for at fremsætte krav på erstatning som følge af driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader.

 

5.3                 I tilfælde af, at Kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse i forhold til reservedele, som ELECTABLE A/S servicerer eller reparerer på eget værksted, er ELECTABLE A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er ELECTABLE A/S berettiget til efter 10 dages forudgående varsel at bortsælge eller oplagre ikke afhentede reservedele for Kundens regning. Oplagring sker for Kundens regning og risiko.

 

5.4                 Returnering af eventuelt leverede reservedele kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Kundens regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

 

5.5                 Såfremt parterne under reparationsarbejdets gang aftaler ændringer eller tillægsarbejder, forlænges leveringstiden, respektive udskydes leveringsdagen med den tid, der går med til forberedelsen og udførelsen af disse arbejder.

 

6.              BETALINGSBETINGELSER

6.1                 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturadato.

 

6.2                 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

 

6.3                 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, og ELECTABLE A/S er endvidere berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

 

6.4                 Kunden er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Kundens reklamation efter punkt 9.1 ikke berettiger Kunden til at tilbageholde købesummen.

 

6.5                 De af ELECTABLE A/S eventuelt leverede reservedele er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter ELECTABLE A/S er berettiget til at tilbagetage den solgte reservedel, såfremt Kunden – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med tilbagetagelsen.

 

7.              GARANTI/ANSVAR

7.1                 Såfremt fabrikanten eller producenten af en reservedel, som ELECTABLE A/S videresælger til Kunden, yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene fabrikanten/producenten hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod ELECTABLE A/S som følge af fabrikantens/producentens garanti.

 

8.              FORCE MAJEURE

8.1                 ELECTABLE A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af ELECTABLE A/S’ forpligtelser, såfremt ELECTABLE A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for ELECTABLE A/S’ kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

 

8.2                 I så fald er ELECTABLE A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre ELECTABLE A/S forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

 

9.              MANGLER MV.

9.1                 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel ved en leveret reservedel, eller såfremt han vil påberåbe sig en mangel ved det afleverede arbejde, som han har eller burde have opdaget, skal Kunden straks og senest 5 dage efter afleveringen af reparationsarbejdet eller modtagelsen af en reservedel skriftligt reklamere overfor ELECTABLE A/S og anføre, hvori manglen består. Det er Kunden, som har bevisbyrden for, at den mangel, som Kunden påberåber sig ved den leverede reservedel eller det afleverede arbejde, har karakter af funktionelle eller lovmæssige mangler og var til stede på tidspunktet for afleveringen eller leveringen. Det kan herved forudsættes, at projektering og udførelse er udført i henhold til gældende standarder. Såfremt der ikke foreligger en mangel som angivet ovenfor og som ELECTABLE A/S er ansvarlig for, har ELECTABLE A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført ELECTABLE A/S.

 

9.2                 Afhjælpning af mangler konstateret i henhold til pkt. 9.1 vil efter ELECTABLE A/S’ valg ske enten ved udbedring af manglen eller ved omlevering. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende, og Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse for de omkostninger og tab, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med udbedringen eller omlevering.

 

9.3                 Kunden er dog berettiget til at lade reparationsarbejdet udføre af tredjemand for ELECTABLE A/S regning, såfremt afhjælpning i henhold til ovenstående punkter ikke er gennemført inden rimelig tid, forudsat at dette sker på en rimelig og fornuftig måde, og efter at ELECTABLE A/S er varslet herom med 10 dages forudgående varsel. Ansvaret for ELECTABLE A/S for en sådan reparation udført af tredjemand er begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen, og ansvaret for reparationen kan aldrig overstige den af ELECTABLE A/S i ordrebekræftelsen angivne pris. Alternativt er Kunden berettiget til at fastholde købet af reparationsarbejdet og fordre forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 10%. Kunden er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning, herunder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader i anledning af mangler ved leverede reservedele eller afleverede reparationsarbejder.

 

9.4                 Har Kunden ikke inden 6 måneder efter modtagelsen af en reservedel eller afleveringen af et reparationsarbejde påberåbt sig en eventuel mangel herved, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes den reservedel, som er repareret eller leveret og monteret eller indsat som en bestanddel af en anden Kunden tilhørende del, mere intensivt end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved ordrens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

 

9.5                 Afhjælpning omfatter ikke almindeligt slid og ælde og heller ikke uheld, beskadigelser, fejl o. lign., som skyldes urigtig behandling eller overbelastning. Afhjælpningsforpligtelsen ophører ligeledes, hvis bestilleren sidder forskrifter med hensyn til betjening, vedligeholdelse, o. lign. overhørig.

 

9.6                 Når ELECTABLE A/S foretager udskiftning af mangelfulde dele, bliver de oprindelige dele ELECTABLE A/S’ ejendom uden særskilt vederlag til Kunden.

 

10.           ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR

10.1               For erhvervs- og produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

10.2               ELECTABLE A/S kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af en af ELECTABLE A/S afleveret eller modtaget leverance, såfremt det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af ELECTABLE A/S eller andre, som disse er ansvarlig for.

 

10.3               ELECTABLE A/S er ikke ansvarlig for eventuel skade på ikke ELECTABLE A/S tilhørende fast ejendom eller løsøre forårsaget af reservedele eller reparationsarbejder, som leveres og foretages af ELECTABLE A/S.  ELECTABLE A/S er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos kunden, eller på Kundens produkter, hvori ELECTABLE A/S’ leverance indgår.

 

10.4               ELECTABLE A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder i anledning af, at ELECTABLE A/S har leveret defekte leverancer af reservedele, reparationsarbejder og/eller andre ydelser til Kunden, medmindre Kunden kan dokumentere, at ELECTABLE A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

 

10.5               Kunden skal friholde ELECTABLE A/S for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod ELECTABLE A/S, i det omfang ELECTABLE A/S i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

 

10.6               Det samlede ansvar for ELECTABLE A/S er begrænset til DKK 5.000.000 for én skadebegivenhed og til DKK 10.000.000 for samtlige skadebegivenheder, der indtræffer i et kalenderår.

 

10.7               Såfremt der gøres ansvar gældende mod ELECTABLE A/S på grund af forkert projektering er ansvaret begrænset til 5 x det i tilbuddet specificerede honorar for projektering, idet ansvaret for projektering dog ikke kan overstige DKK 1.000.000. Såfremt der i tilbuddet ikke fremgår en specificering af honorar for projektering, andrager denne 5% af tilbudssummen.

 

11.           IMMATERIELLE RETTIGHEDER

11.1               ELECTABLE A/S indestår ikke for, at eventuelt overdragne og monterede reservedele krænker eventuelle tredjemandsrettigheder, herunder patentrettigheder og ophavsrettigheder.

 

12.           UNDERLEVERANDØRER

12.1               ELECTABLE A/S må anvende underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af dennes forpligtelser efter nærværende aftale, dog således at ELECTABLE A/S hæfter for eventuelle underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for egne ydelser.

 

13.           ÆNDRINGER

13.1               ELECTABLE A/S forbeholder sig ret til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af disse kan findes på www.electable.dk

 

14.           PRODUKTINFORMATION

14.1               De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i eventuelt udleveret katalogmateriale er af vejledende karakter, og ELECTABLE A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

 

15.           LOVVALG OG VOLDGIFT

15.1               Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra ELECTABLE A/S, skal afgøres efter dansk rets regler, idet det der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

 

15.2               Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra ELECTABLE A/S, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Hjørring.